Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden ActiveCampaignManager.nl

ARTIKEL 1. |  DEFINITIES

Voor zover uit de aard of strekking van de onderhavige bepalingen niet anders voortvloeit, worden de volgende termen in deze algemene voorwaarden, in de navolgende betekenis gebruikt.

 1. nl: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Delft, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 72358483.
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon, althans handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, met wie ActiveCampaignManager
  een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Overeenkomst: iedere tussen ActiveCampaignManager en de opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomst, waarmee ActiveCampaignManager zich jegens de opdrachtgever heeft verbonden tot het verlenen van diensten dan wel het verrichten van werkzaamheden.
 4. Duurovereenkomst: de overeenkomst als bedoeld in het vorige lid waarbij partijen zich gedurende bepaalde of onbepaalde tijd jegens elkaar verplichten tot voortdurende, telkens terugkerende of opeenvolgende prestaties. Als duurovereenkomst wordt in elk geval aangemerkt de overeenkomst ter zake van hosting en domeinnaamregistratie.
 5. Werkzaamheden/diensten: alle in het kader van de overeenkomst door of namens ActiveCampaignManager uit te voeren werkzaamheden of te verlenen diensten, zoals, maar niet beperkt tot, bouw en onderhoud van websites, adviesverlening, trainingen, hosting en domeinnaamregistratie.
 6. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als communicatie per e-mail.

ARTIKEL 2. |  ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ActiveCampaignManager en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van de algemene of andersluidende voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 5. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. |  AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Tenzij daarin een termijn voor aanvaarding is vermeld, is elk aanbod van ActiveCampaignManager vrijblijvend.
 2. Aan een aanbod van ActiveCampaignManager dat gebaseerd is op door de opdrachtgever onjuist of onvolledig verstrekte gegevens, kan de opdrachtgever geen rechten ontlenen. De opdrachtgever kan eveneens geen rechten ontlenen aan een aanbod van ActiveCampaignManager dat een kennelijke fout of vergissing bevat.
 3. Iedere overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdracht door ActiveCampaignManager schriftelijk is bevestigd.
 4. Indien de opdrachtgever de overeenkomst namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart hij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De opdrachtgever is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die overeenkomst.

ARTIKEL 4. |  TERMIJNEN EN DERDEN

 1. nl spant zich in de tussen partijen overeengekomen uitvoerings- en opleveringstermijnen na te komen. Echter zijn alle door ActiveCampaignManager vermelde termijnen uitsluitend te beschouwen als indicatieve, niet- fatale termijnen. Het verzuim van ActiveCampaignManager treedt niet eerder in dan nadat de opdrachtgever ActiveCampaignManager schriftelijk in gebreke heeft gesteld waarbij hij ActiveCampaignManager een redelijke termijn geeft de overeenkomst alsnog na te komen en de nakoming na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 2. Overeengekomen uitvoerings- en opleveringstermijnen vangen niet eerder aan dan nadat ActiveCampaignManager alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens van de opdrachtgever heeft ontvangen.
 3. nl is te allen tijde bevoegd de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te laten aan derden. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.
 4. De verplichtingen van de opdrachtgever, welke verplichtingen uit de overeenkomst voortvloeien, gelden ook ten behoeve van eventueel door ActiveCampaignManager ingeschakelde derden.

ARTIKEL 5. |  (INFORMATIE)VERPLICHTING VAN DE OPDRACHTGEVER

 1. De opdrachtgever is gehouden alle gegevens, zoals opdracht specificaties, probleemstellingen ten aanzien van adviesverlening, documenten, databestanden en overige informatie waarvan ActiveCampaignManager aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, zo spoedig als voor de uitvoering van de overeenkomst is vereist, aan ActiveCampaignManager ter beschikking te stellen, op de door ActiveCampaignManager voorgeschreven wijze. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan ActiveCampaignManager worden verstrekt, is ActiveCampaignManager conform het bepaalde in artikel 14 gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 2. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van alle door hem verstrekte gegevens. Voor schade ontstaan doordat ActiveCampaignManager is uitgegaan van door de opdrachtgever onjuist of onvolledig verstrekte gegevens, draagt ActiveCampaignManager geen enkele aansprakelijkheid.

ARTIKEL 6. |  UITVOERING VAN OVEREENKOMSTEN IN HET ALGEMEEN

 1. nl voert elke overeenkomst uit naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Voor zover de aard en/of strekking van de verbintenis daaraan niet dwingend in de weg staat, verbindt ActiveCampaignManager zich echter uitsluitend tot een inspanningsverbintenis. Zo kan ActiveCampaignManager, onder meer ten aanzien van trainingen en adviesverlening, er niet voor instaan dat de opdrachtgever daarmee de resultaten behaalt die hem bij het aangaan van de overeenkomst voor ogen stonden.
 2. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan ActiveCampaignManager de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

ARTIKEL 7. |  UITVOERING VAN OVEREENKOMSTEN OP LOCATIE OPDRACHTGEVER

Indien in het kader van de overeenkomst werkzaamheden of diensten worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een andere door de opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de opdrachtgever er zorg voor dat ActiveCampaignManager kosteloos gebruik kan maken van de op die locatie in redelijkheid gewenste faciliteiten, zoals een eigen werkplek met internetverbinding. In geval van trainingen op locatie van de opdrachtgever of een andere door hem aangewezen locatie, draagt de opdrachtgever in elk geval zorg voor de aanwezigheid van een geschikte ruimte voor uitvoering van de training, een draadloze internetverbinding, alsmede de beschikbaarheid van een beamer en flipover. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zorgt de opdrachtgever tevens voor koffie, thee en lunch voor alle deelnemers aan de training.

ARTIKEL 8. |  DUUR EN LOOPTIJD VAN DUUROVEREENKOMSTEN

 1. Dit artikel is, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, van toepassing op overeenkomsten waarbij partijen zich gedurende bepaalde of onbepaalde tijd jegens elkaar verplichten tot voortdurende, telkens terugkerende of opeenvolgende prestaties, waaronder in elk geval de overeenkomst ter zake van hosting en domeinnaamregistratie.
 2. In geval een duurovereenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, wordt de looptijd van die overeenkomst uitdrukkelijk overeengekomen.
 3. Een duurovereenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan, wordt na verstrijken van de overeengekomen duur stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd, tenzij de duurovereenkomst conform het volgende lid tijdig is opgezegd.
 4. Zowel duurovereenkomsten voor bepaalde als onbepaalde tijd eindigen door opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Opzegging geschiedt tegen het einde van de maand. Opzegging dient plaats te vinden per e-mail.
 5. Indien de opzegverklaring van de opdrachtgever niet tijdig wordt ontvangen, eindigt de overeenkomst op de eerstvolgende, mogelijke einddatum.
 6. Indien de opdrachtgever na herhaaldelijk verzoek geen gevolg geeft aan zijn betalingsverplichting, is ActiveCampaignManager gerechtigd de duurovereenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten of te ontbinden, onverminderd zijn recht nakoming van de overeenkomst te vorderen. In geval van opschorting wordt de uitvoering van de overeenkomst pas hervat indien de volledig verschuldigde betaling is voldaan. De opschorting van de dienstverlening van ActiveCampaignManager wordt pas opgeheven nadat de opdrachtgever binnen een door ActiveCampaignManager gestelde termijn zijn verplichtingen alsnog nakomt.
 7. nl is gerechtigd de overeengekomen prijs ter zake van een duurovereenkomst jaarlijks te wijzigen. ActiveCampaignManager zal de opdrachtgever van een prijsverhoging, uiterlijk twee maanden voordat de prijsverhoging kracht wordt, in kennis stellen. Voor zolang de opdrachtgever is gebonden aan een bepaalde looptijd van een duurovereenkomst, treden prijsverhogingen ter zake niet eerder in werking dan nadat de opdrachtgever in de gelegenheid is gesteld de overeenkomst conform lid 4 op te zeggen.
 8. Het bepaalde in het vorige lid is niet van toepassing op prijsverhogingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven of andere heffingen van overheidswege.

ARTIKEL 9. | ANNULERING, WIJZIGING VAN EEN OPDRACHT EN MEERWERK

 1. De overeenkomst kan na totstandkoming daarvan niet tussentijds door de opdrachtgever worden geannuleerd. In geval de opdrachtgever de overeenkomst desondanks toch tussentijds annuleert, blijft hij de volledige overeengekomen prijs verschuldigd, tenzij ActiveCampaignManager daarvan geheel of gedeeltelijk afwijkt.
 2. Indien tijdens de uitvoering van een opdracht blijkt dat het voor een behoorlijke afronding daarvan noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang en/of inhoud van de overeenkomst in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, kan dit gevolgen hebben voor hetgeen oorspronkelijk werd overeengekomen. Daardoor kan de oorspronkelijk overeengekomen prijs worden verhoogd of verlaagd. ActiveCampaignManager zal daarvan zoveel mogelijk vooraf prijsopgaaf doen.
 3. In geval van door de opdrachtgever gewenste toevoegingen of veranderingen in het overeengekomen, komen de hiermee in verband staande extra kosten voor rekening van de opdrachtgever. ActiveCampaignManager zal de opdrachtgever tijdig informeren over de noodzaak de hier bedoelde kosten door te berekenen, tenzij de opdrachtgever deze noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen.
 4. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, dan is ActiveCampaignManager gerechtigd om daaraan pas uitvoering te geven nadat de opdrachtgever akkoord is gegaan met de aangepaste prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het te bepalen tijdstip waarop uitvoering aan de opdracht gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin een tekortkoming van ActiveCampaignManager op en is voor de opdrachtgever geen grond om de overeenkomst te ontbinden.
 5. Indien na het sluiten van de overeenkomst kostprijsverhogende omstandigheden ontstaan of aan het licht komen, welke op grond van door hem onjuist verstrekte gegevens, toegerekend kunnen worden aan de opdrachtgever, komen de extra kosten voor zijn rekening, tenzij ActiveCampaignManager de onjuistheid van de door de opdrachtgever verstrekte gegevens, vóór vaststelling van de prijs had behoren te ontdekken. CRMontzorgt.nl zal de opdrachtgever tijdig informeren over de noodzaak de hier bedoelde kosten door te berekenen.
 6. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan ActiveCampaignManager een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren indien nakoming van de gewijzigde overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
 7. Overeenkomsten die strekken tot meerwerk vinden plaats in overleg en worden zoveel mogelijk schriftelijk vastgelegd.

Annulering voor trainingen:

 1. Indien de Opdrachtgever een opdracht annuleert of wijzigt is beginsel hetgeen bepaald in dit artikel van toepassing, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen tussen de Opdrachtgever en ActiveCampaignManager.
 2. In dit artikel wordt onder aanvangsdatum verstaan de eerste dag (hetzij intake, hetzij training) van een traject, zoals omschreven in artikel 4.4.
 3. In dit artikel wordt onder opdrachtwaarde verstaan het totaalbedrag voor het trainingstraject zoals genoemd in de opdrachtbevestiging.
 4. Annulering van een reeds tot stand gekomen overeenkomst kan uitsluitende schriftelijk worden gedaan. Bij annulering van een overeenkomst:
 • Tot 30 dagen voor aanvangsdatum dient de Opdrachtgever 0% van de opdrachtwaarde te vergoeden;
 • tussen 30 en 15 dagen voor aanvangsdatum dient de Opdrachtgever 50% van de opdrachtwaarde te vergoeden en
 • binnen 15 dagen voor aanvangsdatum dient de Opdrachtgever 100% van de opdrachtwaarde te vergoeden.
 1. Wijziging of verschuiving van data van de zijde van de Opdrachtgever wordt, tenzij anders overeengekomen, als annulering aangemerkt.
 2. De Opdrachtgever is gerechtigd om een opgegeven cursist te laten vervangen door een andere cursist, mits deze andere cursist, indien er voor het volgen van de cursus bepaalde toelatingsvereisten zijn gesteld, voldoet aan deze vereisten en ActiveCampaignManager bovendien voor aanvang van de cursus op de hoogte is gesteld van het feit dat een opgegeven cursist zal worden vervangen door een andere cursist.

ARTIKEL 10. |  KLACHTEN

 1. Het bepaalde in het volgende lid vindt geen toepassing voor zover partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat aanpassingen ten aanzien van opgeleverde websites gedurende een bepaalde periode na oplevering kosteloos door ActiveCampaignManager worden uitgevoerd. Voor zover niet uitdrukkelijk is overeengekomen wat de aard en/of strekking van dergelijke kosteloze aanpassingen kunnen zijn, komt de beoordeling of aanpassingen al dan niet kosteloos geschieden, uitsluitend toe aan ActiveCampaignManager.
 2. De opdrachtgever is gedurende 14 dagen na oplevering van de werkzaamheden c.q. diensten gerechtigd schriftelijk en gemotiveerd mededeling te doen van door hem veronderstelde gebreken in het opgeleverde. Indien ActiveCampaignManager een klacht gegrond acht, zal ActiveCampaignManager deze gebreken in overleg met opdrachtgever trachten te verhelpen. Wanneer aan ActiveCampaignManager binnen de termijn als bedoeld in de eerste zin geen gebreken gemeld worden, wordt geacht dat het opgeleverde door de opdrachtgever is goedgekeurd en vervalt elke mogelijkheid tot reclameren. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige informatie wat leidt tot gebreken in het opgeleverde, is geen grond voor klachten.
 3. Klachten schorten de verplichtingen van de opdrachtgever nimmer op.

ARTIKEL 11. |  OVERMACHT

 1. nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.
 2. Indien de overmachtsituatie de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, dan wel langer dan drie maanden duurt of zal voortduren, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Indien ActiveCampaignManagerbij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.
 4. Schade als gevolg van overmacht, anders dan restitutie of kwijtschelding naar evenredigheid van het gedeelte van de overeenkomst dat door overmacht is getroffen, komt nimmer voor vergoeding in aanmerking.

 ARTIKEL 12. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. nl is, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst ActiveCampaignManager ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen.
 2. Indien de opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de opdrachtgever anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is ActiveCampaignManager gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, voor zover de opdrachtgever niet reeds genoegzame zekerheid voor de betaling(en) heeft gesteld.
 3. Voorts is ActiveCampaignManager gerechtigd de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
 4. De opdrachtgever maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door ActiveCampaignManager op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht.
 5. Voor zover dit hem kan worden toegerekend, is de opdrachtgever verplicht de schade die ActiveCampaignManager ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden.
 6. Indien ActiveCampaignManager de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de opdrachtgever terstond opeisbaar.

ARTIKEL 13. |  PRIJZEN EN BETALINGEN

 1. Het aanbod van ActiveCampaignManager vermeldt een zo nauwkeurig mogelijke opgave van de prijsfactoren, waaronder mede begrepen eventuele reis- en parkeerkosten.
 2. Alle door ActiveCampaignManagervermelde prijzen zijn exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 3. Indien zich na totstandkoming van de overeenkomst verhogingen voordoen in btw-tarieven of andere heffingen van overheidswege, is ActiveCampaignManager gerechtigd de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te wijzigen.
 4. nl is voorts gerechtigd prijsstijgingen van kostprijsbepalende factoren die zich na totstandkoming van de overeenkomst openbaren aan de opdrachtgever door te berekenen.
 5. nl is te allen tijde gerechtigd te vorderen dat de overeengekomen prijs geheel of gedeeltelijk middels vooruitbetaling wordt voldaan. ActiveCampaignManager is niet eerder gehouden (verder) uitvoering te geven aan de overeenkomst dan nadat de gevorderde vooruitbetaling door ActiveCampaignManager is ontvangen. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dienen betalingen ter zake duurovereenkomsten maandelijks vooraf te geschieden.
 6. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dienen alle betalingen te geschieden middels overboeking, binnen de op de factuur vermelde termijn, op de door ActiveCampaignManagervoorgeschreven wijze.
 7. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de opdrachtgever van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim intreedt, is de opdrachtgever, over het openstaande bedrag, een rente van 1% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt.
 8. Reclames ten aanzien van factuurbedragen schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever nimmer op.
 9. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever, zijn de vorderingen op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 10. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, ter verkrijging van door de opdrachtgever verschuldigde bedragen, komen voor zijn rekening.

ARTIKEL 14. |  AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van ActiveCampaignManager, is hij nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van vermissing, verwisseling of beschadiging van data en overige gegevens. ActiveCampaignManageris nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van inbreuken van derden op de door ActiveCampaignManageropgeleverde websites, overige software en e-mailaccount(s) van de opdrachtgever, al dan niet als gevolg van onvoldoende beveiliging van deze e-mailaccounts, websites, overige software of onderdelen daarvan.
 2. nl is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van te verrichten onderhoud aan servers en andere systemen waarvan de dienstverlening van ActiveCampaignManager afhankelijk is.
 3. ActiveCampaignManager is niet aansprakelijk voor schade die door de opdrachtgever of door derden wordt toegebracht aan opgeleverde websites in een kennelijke poging om deze te onderhouden.
 4. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van ActiveCampaignManager, draagt hij nimmer enige aansprakelijkheid in verband met kosteloos verstrekte adviezen.
 5. nl is, behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van ActiveCampaignManager, niet aansprakelijk voor schade als gevolg van programmeerfouten ten aanzien van opgeleverde websites. Voorts is ActiveCampaignManager niet aansprakelijk voor virussen of andere schadelijke componenten die schade aanrichten aan de hard- of software van de opdrachtgever of derden.
 6. nl spant zich naar alle redelijkheid in de opgeleverde websites te beveiligen tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik door derden. ActiveCampaignManager is echter nimmer aansprakelijk voor schending van (intellectuele eigendoms) rechten van de opdrachtgever door derden.
 7. Voor zover ActiveCampaignManager in het kader van de overeenkomst afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop ActiveCampaignManager weinig of geen invloed kan uitoefenen, kan ActiveCampaignManager op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met ActiveCampaignManager of het verbreken daarvan, ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met ActiveCampaignManager.
 8. Indien ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden toch aansprakelijkheid van ActiveCampaignManager bestaat, komt uitsluitend directe schade voor vergoeding in aanmerking. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie vanActiveCampaignManager aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan ActiveCampaignManager toegerekend kunnen worden;
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van schade die in de zin van deze voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt.
 1. Nimmer zal de aansprakelijkheid van ActiveCampaignManager meer belopen dan de factuurwaarde van de overeenkomst, althans dat gedeelte van de factuurwaarde waarop de aansprakelijkheid van ActiveCampaignManager betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van ActiveCampaignManager te allen tijde is beperkt tot het bedrag dat ten aanzien van het desbetreffende geval onder de eventueel afgesloten aansprakelijkheidsverzekering van ActiveCampaignManager wordt uitgekeerd. In afwijking van de vorige zin, wordt in geval de overeenkomst een langere doorlooptijd heeft dan zes maanden, voor vaststelling van de factuurwaarde, uitsluitend de laatste zes maanden van de overeenkomst in aanmerking genomen.
 2. In geval van een aanspraak van de opdrachtgever op grond van tekortkomingen van door ActiveCampaignManager ingeschakelde derden, dient de opdrachtgever zich optimaal in te spannen om met die derden tot een minnelijke oplossing van het geschil te komen. Indien de opdrachtgever op grond van een dergelijke aanspraak een gerechtelijke procedure wenst aan te vangen, dient hij, met uitsluiting van ActiveCampaignManager, deze derde in rechte aan te spreken alvorens hij zijn eventuele rechten jegens ActiveCampaignManager geldig maakt.
 3. De opdrachtgever draagt de schade die veroorzaakt is door:
 • een onjuistheid in de door de opdrachtgever verstrekte gegevens;
 • iedere andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de opdrachtgever die uit de wet, de overeenkomst of deze algemene voorwaarden voortvloeien;
 • een andere omstandigheid die niet aan ActiveCampaignManager kan worden toegerekend.
 1. Onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens ActiveCampaignManager, één jaar.
 2. Behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van ActiveCampaignManager, zal de opdrachtgever ActiveCampaignManager vrijwaren van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst door of namens ActiveCampaignManager.

 ARTIKEL 15. |  INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. ActiveCampaignManager, dan wel zijn licentiegevers behouden zich het industriële en intellectuele eigendom voor op alle door hen vervaardigde en/of geleverde ontwerpen, in welke vorm dan ook. Het is de opdrachtgever verboden de ontwerpen of onderdelen daarvan te (doen) verveelvoudigen, te reproduceren of te gebruiken op een andere wijze dan waarin de overeenkomst voorziet.
 2. Het eigendom van door ActiveCampaignManager verstrekte ideeën, concepten of (proef)- ontwerpen blijft volledig bij ActiveCampaignManager rusten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. In het laatste geval kan ActiveCampaignManager hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom, is ActiveCampaignManager gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen, doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.

ARTIKEL 16. |  SLOTBEPALINGEN

 1. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeiend of daarmee verband houdend, kunnen uitsluitend bij de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van ActiveCampaignManager aanhangig worden gemaakt.

© Copyright - ActiveCampaign Manager

Marketing Automation voor het MKB?

Ben jij ook benieuwd wat je met Marketing Automation kunt doen? Download de brochure!

Houd je inbox in de gaten, je download is onderweg.

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!